Menu Close

Private Classes

[:de]

ŠTA JE TO PRIVATNI ČAS JOGE?

Individualni ili privatni čas joge- kako se popularno zove, predstavlja proces koji se odvija izmedju instruktora i vežbača. Ovakav čas je nastao jer je svaki čovek priča za sebe pa su i njegove potrebe drugačije.
Individualni joga časovi su potpuno u saglasnosti sa važnim jogičkim načelima. Princip rada kreće od toga da određeni način vežbanja nije podjednako efikasan za sve pa se pristupa posebno različitim tipovima ljudi na osnovu njihovog fizičkog, emotivnog, mentalnog i duhovnog stanja.
Tradicionalno se joga prenosila direktno sa učitelja na učenika jer su drevni učitelji duboko razumevali važnost individualnog pristupa kako bi se učenik razvijao na sebi svojstven način.

Zato se ovakvi individualni časovi osmišjlavaju i odvijaju u kombinaciji programa Sattva joge i tradicionalne Hatha joge.KOJE SU PREDNOSTI PRIVATNIH JOGA ČASOVA?

1. Pozitivni efekti joge su vidljiviji a pojedinac brže napreduje i znanja se direktnije prenose. Polaznik postaje svesniji svojih mogućnosti i ograničenja na kojima radi.

2. Instruktor se fokusira na određeni emotivni, mentalni i fizički problem (povredu) pojedinca.

3. Asane se adaptiraju i modifikuju tako da odgovaraju potrebama pojedinca, sve se odvija pod budnim okom instruktora pa mogućnost povrede praktično ne postoji.

4. Prilagodljivost raspoloživom vremenu i prostoru polaznika- što znači da se individualni časovi mogu odvijati u skladu sa Vašim slobodnim vremenom i u Vašem domu.

5. Ako se početnici ne osećaju prijatno u grupi, individualni časovi su odlična priprema za grupni rad.

NAPOMENA: Pod radom u grupama se podrazumeva rad sa manje ljudi. Isto tako, možete da formirate grupu od sebi bliskih osoba kako biste zajedno iskusili koristi ovakvog načina rada na sebi.

*Kao posebnu ponudu, Monja je osmislila integracijsku praksu za SAMOISCELJIVANJE PUTEM INTUICIJE koje je nastalo spontano tokom njenog rada sa klijentima. U ovoj praksi osoba dobija vodjene drevne tehnike disanja, jogičke relaksacije, reikija i meditacije koje aktiviraju unutrašnje svetlo (Više Ja) u cilju postizanja sklada i ljubavi prema sebi kao najvišim oblikom energije. Rezultati su vidljivi na fizičkom, emotivnom, mentalnom i duhovnom planu, a osoba se direktno povezuje sa svojim najvišim potencijalima, oslobadjajući se tereta prošlosti i bilo kog oblika psiho-somatskog disbalansa .*

 

O SATTVA JOGI

Sattva joga je holistički put joge. Sattva joga dolazi direktno iz Indije sa podnožja Himalaja, Rišikeša. Ona spaja drevne prakse jogija sa evolucijom modernog čoveka i nudi poseban, holistički pristup gde pojedinac ponire unutar sebe na osvešćen način, vođen intuicijom. Sattva praksa donosi celokupno fizičko i duhovno zdravlje svakom polazniku. Da bi se najdirektnije osetile blagodeti Sattve, programi su osmišljeni putem individualnih časova.

Ona uključuje:

1.Hatha jogu (statičke, dinamičke i Vinjasa aspekte) koje podmlađuju organizam, oblikuju i istežu mišiće, jačaju kosti, zglobove, kičmu, ubrzavaju metabolizam, regulišu akutne i hronične povrede i telesnu težinu.

2.Kundalini jogu – Šakti jogu koja oslobađa i podiže kundalini energiju (kako bi podigla naš beskonačni potencijal).

3.Krije, to je joga suptilne energije koja predstavlja „akciju“- rad sa elektricitetom u telu na ćelijskom nivou gde prefinjinjujemo i prerađujemo naš energetski omotač kroz dah i specifične pokrete tela, čistimo krv od ugljendioksida i sakupljene venozne (ustajale) krvi a time se sprečava ili smanjuje propadanje tkiva, obnavlja mozak i centri u kičmenoj moždini.

4. Laja jogu (Laya)- to je „flow“ aspekt ove jogičke prakse koji u Sattvi služi da spoji prelaze u asanama, krijama i kundalini krijama, a sjedinjava harmoniju u nama kroz slobodan pokret. Sam termin ,,Laya” označava slavljenje srčanog centra.

5. Nada jogu – ovde se koristi zvuk kao vibracija za isceljivanje dubljih slojeva uma, dovodeći nas u suptilnija stanja uklanjajući emotivne blokade u energetskim centrima, prepoznavajući i čujući naš jedinstveni unutrašnji zvuk duše.

6. Ples slobodnih pokreta – aktivira moć samoisceljivanja i kreativnog izražavanja kroz specifičnu muziku. Telo se pokreće u svom ritmu bez ikakvog plana i upoznaje nepoznate strane sebe dovodeći psihu u stanje samoisceljenja

7. Pranajamu – drevne tehnike disanja i ima duboki uticaj na fizički, mentalni i spiritualni nivo gde uviđamo kako dah utiče na nas i kako mi utičemo na dah. tehnike disanja koje povećavaju kapacitet pluća, poboljšavaju varenje, vitalnost, memoriju i imuni sistem, uklanjaju toksine iz tela, štite unutrašnje organe i ćelije od propadanja, uklanjaju akutni i hronični stres, neutrališu mlečnu kiselinu (koja izaziva tromost i umor), regenerišu kožu, povećavaju unos prane (životne univerzalne sile) u naš organizam.

8. Meditaciju – uključuje različite tehnike: tihovanje i posmatranje daha, vođene meditacije i meditacije sa meditativnim krijama i mantrama. Ove tehnike bude intuiciju, povećavaju memoriju, koncentraciju, osećaj samosvesti, saosećanje, unutrašnji mir i harmoniju, uklanjaju duboki stres, menjaju strukturu mozga, uravnotežavaju nervni sistem a srčani ritam i hormonalni sistem dovode u normalu.
9. U Sattvi je akcenat na Bhakti jogi, jogi konekcije i duboke devocije koja nas uči kako da živimo tu konekciju kroz iskustvo ljubavi.

10.Gjana (Gyana) jogu koja označava neuslovljenost uma, transcendovanje svih dogmi i dogmatskih učenja i koje kreiraju ograničenja držeći nas u ego identifikaciji. U sklopu Gjana joge izučavaju se drevni tekstovi o jogi ali i moderna otkrića kvantne fizike koja potvrđuju korelaciju sa jogičkim učenjima.

11.Karma jogu – jogu služenja radi služenja samog, bez ikakvikvih očekivanja jer joga bez služenja i nije joga, u njoj učimo i kako da budemo posvećeni služenju u cilju uticaja na svet oko sebe.

O HATHA JOGI

Praksa joge je i umetnost i nauka koje čoveku omogućuju sjedinjavanje (uniju) sa telom, umom i duhom, dovodeći ga tako u dinamičku harmoniju i unutrašnje spokojstvo. Ona se tradicionalno smatra duhovnom disciplinom koja vodi samorealizaciji , a na zapadu praksa Hatha joge naginje najviše ka preventivnim, tarapeutskim i antistresnim svrhama. Sanskritska reč „Hatha“ se sastoji iz dve bija mantre (osnovni ili semeni zvuci) HA (Mesec) i THA (Sunce). One predstavljaju dve snage univerzuma, odnosno pozitivnu i negativnu koje se manifestuju u čoveku kao IDA NADI (mentalna snaga) i kao PINGALA NADI (pranična snaga) koji su smešteni u kičmenom stubu. Bija mantra THA predstavlja solarni tok u pingala nadi, a bija mantra HA predstavlja lunarni tok u ida nadi. Cilj Hatha joge je da uravnoteži ili da uspostavi savršenu harmoniju izmedju ove dve snage, a tada prana (životna sila) počinje da teče u svom najsavršenijem obliku u sušumna nadi (centralni energetski kanal u kičmenom stubu). Na ovaj način se svest osobe širi i može da napravi prve korake ka spiritualnom prosvetljenju.

Prema drevnim tekstovima joge „Gheranda Samhita“, postoje sedam stepena kroz koje svaki praktikant joge treba da prodje da bi eventualno dostigao samorealizaciju.

Pročišćavanje tela hatha jogom (shodhanam)

Stabilnost uma i tela pomoću asana (dridhata)

Mir tela i uma pomoću mudri i bandhi (sthairyam)

Strpljenje i postojanost pomoću pratyahare, povlačenje čula od spoljnih objekata (dhairyam)

Lakoća tela pomoću pranajame (laghawam)

Direktna percepcija predmeta meditacije putem koncentracije i meditacije (dhyana i dharana)

Nevezivanje za čula kroz sjedinjavanje sa sopstvom (samadhi)

Da bi se telo dalje pripremalo za razvoj na ovoj plemenitoj stazi, drevni jogiji su razvili šest metoda za pročišćenje ili tzv. Shatkarme : Neti (čišćenje nosnih šuoljina), Dhauti (čišćenje svih kanala za ishranu), Nauli (masiranje i jačanje abdominalnih organa), Basti (ispiranje debelog creva), Kapalbhati (tehnika za pročišćenje prednje dela mozga), Trataka (gledanje u odredjeni predmet radi razvoja koncentracije i budjenja pishičkih moći).

„Hatha joga se bavi uspostavljanjem harmonije na izmedju unutrašnje svesti i njenim izražavanjem u spoljašnjim odnosima, odnosno neaktivnosti sa aktivnošću. Hatha joga održava u ravnoteži različite nivoe bića. To je, dakle uzvišeni put koji vrši mnogostruke uticaje, i na mnogo višim nivoima nego što mu se obično pripisuje.“ -Swami Saraswati Satyananda-

Koristi Hatha joge su sledeći:

Održava telo zdravim- jača celo telo iznutra, reguliše telesnu težinu, poboljšavajući rad metabolizma i imunog sistema. Duboko disanje omogućava dobru oksigenizaciju krvi i s toga mentalnu jasnoću i emotivnu mirnoću.

Oslobadja od stresa-smanjuju se simptomi nesanice, anskioznosti, depresije i astme jer direktno utiče na kortizol (hormon stresa) tako što ga redukuje, a time se povećava bolja memorija i rad mozga.

Protok pranične energije ili životne sile- tehnike disanja (pranajama) i asane pojačavaju ovu životnu silu na svim nivoima, pospešujući vitalnost i efekat podmladjivanja.

Razvija gipkost tela i bolje držanje- mišići postaju gipkiji, veća je pokretljivost tela, smanjuju se bolovi u zglobovima i kostima.

Razvija snagu-zdravi mišići daju snagu i stabilnost, omogućavajući da se krećemo slobodnije (pogotovo u starijem dobu). Jačajući mišiće, utičemo i na sprečavanje pojave artritisa. Joga asane aktiviraju svaki mišić u telu.

Pospešuje cirkulaciju- povećava se oksigenizacija ćelija, što dovodi do poboljšanja kardiovaskurane kondicije, osećaja svežine i stabilnosti.

Razvija fokus (osećaj sadašnjeg trenutka)- povezaniji smo sa sobom i okolinom, osećamo se ujedinjeniji sa prirodom i univerzumom.

S ljubavlju,

Monja[:en]

WHAT IS A PRIVATE YOGA CLASS?

Individual or private yoga class – as it is popularly called, is the process that takes place between an teacher and a student. Such classes were created because each person has an individual story and our needs are different.

Individual or private yoga classes are fully consistent with the important yogic principles. The principle of work starts from the fact that a certain way of exercise can not benefit everyone equally, so different types of people are approached differently based on their physical, emotional, mental and spiritual condition. Traditionally, yoga has been passed down directly from teacher to student since the ancient teachers deeply understood the importance of individual approach, so that each student can develop in their own unique way.

Therefore, these individual lessons are thought of and run by combining the programs of Sattva Yoga and traditional Hatha Yoga.

WHAT ARE THE BENEFITS OF A PRIVATE YOGA CLASSES?

1. Positive effects of yoga are more visible, an individual progresses quickly and knowledge is directly transmitted. The student becomes aware of their possibilities and restrictions that they are working on.

2. The instructor focuses on the specific emotional, mental and physical problem (disability) of the individual.

3. Asanas are adapted and modified to suit the needs of the individual, everything takes place under the watchful eye of the instructor, so the risk of injury is practically nonexistent.

4. Adjustment to the time and space convenient for the student – which means that the individual lessons can take place in accordance with your free time in your home.

5. If the newcomers do not feel comfortable in a group, individual lessons are the perfect preparation for group work.

NOTE: Group work means working with small number of people. Also, you can create a group of people close to you to experience together the benefits of this kind of work.

* As a special offer, Monja has designed integrative practice of self-healing through intuition that emerged spontaneously during her work with clients. In this practice, a person gets a guided ancient breathing techniques, yogic relaxation, reiki and meditation to get in touch with the inner light (Higher Self) in order to achieve harmony and self-love as the highest form of energy. The results are visible on the physical, emotional, mental and spiritual level, a person is directly linked to their highest potential, being set free from the burden of the past and any form of psycho-somatic imbalances. *

ABOUT SATTVA YOGA

Sattva Yoga is a holistic way of yoga. Sattva Yoga comes directly from India from the foothills of the Himalayas, Rishikesh. It combines the practice of ancient yogis with the evolution of a modern man, and it offers a special, holistic approach where the individual sinks within itself in the conscious way, guided by intuition. Sattva practice brings the complete physical and spiritual health to each student. To feel most directly the benefits of sattva, the programs are designed by individual classes.

It includes:

1. Hatha yoga (static, dynamic, and Vinyasa aspects) to rejuvenate the body, shape and stretch muscles, strengthen the bones, joints, spine, to increase metabolism, regulate the acute and chronic injuries and body weight

2. Kundalini yoga – Shakti Yoga, which liberates and lifts Kundalini Energy (to raise our infinite potential).

3. Kriyas, which is a subtle energy yoga that represents “action” – working with electricity in the body at the cellular level where we process our energy layer through the breath and specific body movements, the blood is purified from carbon dioxide and collecting venous (stale) blood, which prevents or reduces tissue deterioration, restores the brain and spinal cord centers.

4. Laya yoga – this is the “flow” aspect of yogic practices in Sattva, serves to connect the asanas, and kriyas it unites the harmony within us through the free movement. The term ,, Laya ” means a celebration of the heart center.

5. Nada yoga – here, the sound is used, with vibration healing the deeper layers of the mind, bringing us to the subtle emotional state of removing blockages in the energy centers, recognizing our unique internal sound of the soul.

6. Dance of free movements activates the power of self – healing and creative expression through specific music. The body moves at their own pace without any plan and introduces unknown by putting yourself into a state of self-healing psyche

7. Pranayama – ancient breathing techniques that have a profound impact on physical, mental and spiritual level where we see how the breath affects us and how we influence the breath. Breathing techniques that increase lung capacity, improve digestion, vitality, memory and immune system, remove toxins from the body, protect internal organs and cells from degradation, removing both acute and chronic stress, neutralize lactic acid (which causes sluggishness and fatigue), regenerate the skin, increase the intake of prana (universal life force) in our body.

8. Meditation – includes a variety of techniques: silence and observing the breath, meditation and guided meditation with mantras and meditation kriyas. These techniques awaken intuition, increase memory, concentration, sense of self-awareness, compassion, inner peace and harmony, remove deep stress, alter the structure of the brain, balance the nervous system and the heart rate and normalize hormonal system.

9. Sattva puts the emphasis on Bhakti yoga, yoga of connection and deep devotion that teaches us how to live that connection through the experience of love.

10. Gyana Yoga, which means the unconditioned mind, transcendenting all dogma and dogmatic teachings and restrictions created by keeping us in ego identification. Within Gyana Yoga the ancient texts of yoga are taught, but also modern quantum physics discoveries that confirm the correlation with the yogic teachings.

11. Karma Yoga – yoga of service for the sake of service, without any expectations, as yoga without the service is not yoga at all, and through it we learn how to be committed to serving in order to influence the world around us.

More about Sattva Yoga school: www.sattvayogaacademy.com, www.sattvaconnect.com

ABOUT HATHA YOGA

The practice of yoga is both the art and science which allow the union of man with his body, mind and spirit, thus bringing him into dynamic harmony and inner serenity. It is traditionally regarded as a spiritual discipline that leads to self-realization, and in the West the practice of Hatha yoga leans most towards preventive, therapeutic values ​​and the stress-relief purposes. The Sanskrit word “Hatha” consists of two bija mantra (basic seed or sounds) HA (Moon) and THA (Sun). They represent the two forces of the universe, positive and negative, which are manifested in a man as IDA NADI (mental energy) and as Pingali NADI (pranic energy) which are located in the spinal cord. Bija mantra THA represents the flow of the solar Pingala Nadi, a bija mantra HA represents the lunar current Ida Nadi. The aim of Hatha Yoga is to balance or to establish perfect harmony between these two forces, and then the prana (life force) begins to flow in its most perfect form in the Sushumna Nadi (energy channels in the spinal cord). In this way, the consciousness expands and people can make the first steps toward spiritual enlightenment.

According to ancient texts of yoga “Gheranda Samhita ‘, there are seven steps through which each Yoga practitioner needs to pass in order to eventually attain self-realization.

1. The purification of the body with Hatha Yoga (Shodhanam)

2. Stability of mind and body using Asana (dridhata)

3. Peace of body and mind through Mudra and Bandha (sthairyam)

4. Patience and persistence using Pratyahara, the withdrawal of the senses from external objects (dhairyam)

5 . The lightness of the body by using Pranayama (laghawam)

6. Direct perception of the object of meditation through concentration and meditation (dhyana and dharana)

7. Non-attachment to senses through the union with the self (samadhi)

For the body to continue to develop on this noble path, the ancient yogis have developed six methods for the purification or so-called Shatkarma: Neti (nasal cleansing) Dhauti (cleaning of all channels for feeding), Nauli (massaging and strengthening the abdominal organs), Basti (flushing the colon), Kapalbhati (technique for the purification of the front part of the brain), Trataka (staring at a particular object to develop concentration and awake psychic powers).

“Hatha Yoga deals with the establishment of harmony between inner consciousness and its expression in external relations, inactivity with activity. Hatha Yoga balances the different levels of being. It is therefore an elevated road that performs multiple influences, and at much higher levels than it is usually attributed. “-Swami Saraswati Satyananda-

The benefits of Hatha yoga are as follows:

1. Maintains health of the body – strengthens your whole body inside, regulates body weight by improving the metabolism and the immune system. Deep breathing provides good oxygenation of blood and therefore rigid mental clarity and emotional calmness.

2. Stress release – reduces symptoms of insomnia, anxiety, depression and asthma because it directly affects cortisol (stress hormone) so it reduces it, thereby increasing better memory and brain function. 3. The flow of pranic energy or life force – breathing techniques (pranayama) and yoga asanas enhance this life force at all levels, enhancing vitality with rejuvenation effect.

4. Develops pliability of the body and better posture- muscles become more flexible, the flexibility of the body increases, reduces pain in the joints and bones.

5. Develops the strength – healthy muscles give strength and stability, allowing us to move freely (especially in old age). By strengthening the muscles, we influence and prevent the occurrence of arthritis. Yoga asanas activate every muscle in the body.

6. It helps with blood circulation – increases oxygenation of cells, leading to improved cardiovascular fitness, feeling of freshness and stability.

7. Develops Focus (sense of the present moment) – we are more connected with ourselves and our environment, we feel united with nature and the universe.

More about Hatha Yoga school: www.vidyayoga.net

Love,

Monja

 

[:]